450
і!»
І
47.
Н.ИХ) ” •'** IV*;r.
«iHtliH.ii,
r \ :<iio1'iru-uoi.>oa| «;<} | | |j; <
r.J.TI I :.w w |»/i\u *|0Г. }.•(*?; .міі|ю \о!іц.гуж>ф :і\^г.ио };u| •«МШ-чижПН.'н
K iii.in ii) іл.мшміїї :мш.имшп>г]| о І Л'КЛ’іГ
.»ниф/*г.и
ногу 'f j; -мк>і.і-нІукіл( ) гл
:м.иІііу».иміоц
|x oit 'Л Г. 4IV (МІСІЙ (SI t.‘>
г-Мівф/ачи
s;
11
! і I oil
•im iui.i|;
1
Л.НІ.ИИІИ : м КоііімІ.ш і.'Г|
r,t
(r.|S> :.нпи|і -ц 6“.?Г.І' <Г.ІК> rr.u ‘MS лм|м» *jnK«umMY„ «ІшЛі .мишу‘ | у •уші
м№оиІпуі'і}|
:
н і
\’у<І.и.»|
|-хмиїг ) {|9 ї)<і Г.І.*г lü ftl •
'о*;
1.4
іМ.'Гі (Ç0I •
г.а
'иг»у<іі\> іпшпміаіо «І-иі :иан.мц\ иимщ п \(»>| | \ впит'лиюш-и «Іц
І
sooiAjas 6u!i|nsuoo І ш еш обеие^ іившпооа І А боїоиіреї І
n j ' X O J Q X ' M M M
хоизх
•и .м ііги о о і.
ш и м і
•іг.н н ги т іп іи іи ч.иіьаіі.».»9о
II ІШ М і.Н І M I.HHM HU-i.lO .M •Ш ІС ІІІІ.) Oirit.VM.lll.
• т іс - к« ш : іи ііі | | Ч.' х її го<І.>вп|> ‘ и м хіігіп і
IIM 1IU I.IIII-
'■•КІіНІІКМІО
ІК ІІМ ІМ П ІМ
О ІІІІІ
млпиііі оілм.мміфімі.ііігоіі оіляаш.і *ши.
чині ь >і(іі них її
і
Z4Z/ZYT.
-*• »
|<
к )іі.м »( і ми.>\
КІЧ.мІЯОІІ II Іч.НЧИКІІІ
KM )
IIM LK Ii.lll.U l .«•Mill.Ml
-X.MI.UM О ІГ ІП М Г Ц
IM .« III ІІІІІП .Н І.Н І ІШ ІІІїШ .
•Ц ІІП .
.ІІІ
ЧХ.КМІОН.»
И
(Ж Х.М І.ПН
‘ .Ш И.НИ.МІ
•омі .мш імічи ‘ IIJJOMK.1 иоиетігод ш ш іг ги
.іч/.і (K )j;o r iLmK.49n1.mr011
ч і.ю п г иоя.и.лг-j;j;
'«маміїі н х«)ш ііч (Іл ііі‘ш .к)ш :ис| мо|«»;) х о л .)\
•иіго«(іхо ків ї'н ш ,.) інчаон —
ZlJZ/ZtZ
*и>|0[)іі.м)(| х о .іо \
ш кіо.) іч х т іш и ш и к .ш ж їііо ігм и axoçik! лхе н 4 d d iia jj
хол.>\ хвхш іш ш і? ш і
К.ХЫ1ПІ1ГОІІІЧ1І 111І(|>1?(ІЛ111.4)11
ІІ()тіІШ ?(І.)ІІ<> Я ІІОМХШіОНХО ІЧІІІШОІГОІІ ЗЭ1*0С|
*і?.)знен
9
o jo i
141
:
14911
d lі наон.ю — шіх.юмгм и іч ію їі зш тх о ь о .) «ю ііч і^ з їГі j
О Т І О З Ш
зонголча
13d XYWdU VW
предыдущая страница 18 Harvard Business Review Russian 2007.12 читать онлайн следующая страница 20 Harvard Business Review Russian 2007.12 читать онлайн Домой Выключить/включить текст