О ЧЕМ
ПИШУТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ?
УЗНАТЬ
ЗА
1
КЛИК
МОЯ ДЕЛОВАЯ СЕТЬ
rb
r u
деловая сеть
w w w .r b .r u / c o m m u n it y /
Harvard Business Review
РОССИЯ
ИЗДАТЕЛЬ
Светлана Ту мякина
s.t unyakinaiVimedia.ru
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ
Анна Прохорова
а.prokhorovaeimcdia.ru
СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Екатерина Л.шиепл
е.
lance va® i m
ed
ia .ru
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Спетланл Мельникова
« vtftla n a .m c ln ik n v a ttim e d ia .ru
ДИРЕКТОР ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
А
л
е
к
с
а
н
д
р
М
а
л
е
ї н
a.ma leshcVimedia.ru
МЕНЕДЖЕР ПО ПОДЛИСКЕ
Яна Рожкопен
у.ro/likovelstti media.ru
МЕНЕДЖЕР ПО МЛРКІТИНІ V
Натальи Нолокпмова
п. cvdokimovattimedia.ru
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КООРЛИНЛЦИН ПЕЧАТИ
Ольга Заиуховскаи
OJMmukhovskaya9imcdia.ru
КООРДИНАТОР ПО ПЕЧАТИ
Светлана Виноградова
s.na7.ina-rimcdia.ru
КООРДИНАТОР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Софья Дкоскина
s.dvoski nattimedia.ru
УЧРЕДИ IE ЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «Юнайтед Пресс •
I2 7 0 IB . М о с д м . у д I Io u u m u u . Л п р I
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ДердСаучр
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКЕОР
E '-unu М к ш а ш н
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Л се хса и л р І удаси». М ш а и д Д м ч«д,
Г.ІП.Я
1
М IШ ennui,i. Татьян.» Шишсом
.VAPEC РЕДАКЦИИ
1
77UI К, Moon*, уд. Полдня.»«. Л. cip. 1
Тел. 232-m » . фддс 232-1761
Т и р а ж 27 М О » д
1
Ul 1
.1
<
и
vu»
Оіиг'ммио » іиікмуифиіі ЗЛО -Ллмл v il рост •
123022. М о їм СпсскрішП пер.
. З, коро. .34
Діяи-ілш.ія шпіпімякд ІХХ> - Лилли t де Лрт-
ГлапииА редактор — Едгр-о^яи І А
Обший иормл* омиті номер 10(471
Лага гидила » сяст — иі .і22Л »і
Иіілгдгьі » клтдлосг Аггитггдд -І\хіі*-и ;і.- — ВЖУЇ,
я ддтдлнее -Пресса России- - « Vit». 43610.
• дата м и г -П о ч т а ІЛ ч к м ії- — 11401
Мрак» їй ттуДлидуени* мдісрімсм ііріиидсгдлі
журшлу «Harvard Пимт-ws Ki-vієн — ІЧхстш-
flrpeoeiana и всч-ирсхітяг.ичіи* мшуршмід
Я
ІЯІиДГ ЛЮ0М> фрлмсиіо* to Min «ОІМОЖ
Іїи ЛИІІІІ.
С ішсдметтого рореіигин« рслдяиип.
Журнал ырепштриримм ‘ІЛ-лсрдиаі.
.іі» исужЬої»
ІМІ надміру м соб \MV\C-H
0
I-M u n in iiu m ic n u
я cifv|4‘ идциііи комнуиммнмП и охране
дулдтурНрго наследия
(сдилгіт емгтдо н ртдтрлиии І ТИ tsh ■КГ77-223НЯ
www.hlir-ruxsta.ru
предыдущая страница 11 Harvard Business Review Russian 2008.12 читать онлайн следующая страница 13 Harvard Business Review Russian 2008.12 читать онлайн Домой Выключить/включить текст